Провизии

Лимит за испраќање и примање на пари преку Цапитал Трансфер

Лимит за испраќање на пари од Македонија за физичко лице е 2 500 евра месечно.

Лимит за примање на пари во Македонија за физичко лице е 5 000 евра дневно.